top of page
UGL.png

Vad är UGL?

UGL är en ledarskapsutbildning som tusentals ledare och chefer har genomfört, men det är
även en utbildning för medarbetare utan formellt ledaransvar. För alla ingår i ett
sammanhang – i samverkan med andra människor – på jobbet, i föreningen, i familjen. Att få
en större förståelse för gruppdynamik, hur jag påverkar och påverkas av gruppen och de
olika stadierna av grupputveckling som finns, det har vi konkret nytta av i alla skeenden i vårt
liv.
Utbildningen har en tydlig “röd tråd” där vi inledningsvis fokuserar på dig, därefter på gruppen
och vidare till ledarskapet i gruppen. Utbildningen avslutas med att åter fokusera på dig som
enskild individ och hur du kan omsätta utbildningen i din vardag med bland annat en
individuell utvecklingsplan.
Du tränar problemlösning i grupp, ledarskap, kommunikation och feedback. Du går
utbildningen tillsammans med människor du aldrig mött innan, vilket ger bättre
förutsättningar för att lyckas. Ju större öppenhet och engagemang som skapas, desto större
utbyte för deltagarna. När du avslutat de fem kursdagarna kommer du dessutom ha påbörjat
en individuell utvecklingsplan för hur du ska omsätta det du lärt dig i din vardag.

Grunderna för UGL - Utvecklig av grupp och ledare

Utbildningen tar sin utgångspunkt i:

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling och krav på

ledarskapet under utvecklingen.

  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika

beteenden.

  • Utvecklande eller transformerande ledarskap.

Målgrupp för UGL

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget
personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa
effektiva och välmående grupper.

Kursupplägg UGL

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, även kvällar. Du
kommer att får träna på att påverka och utöva inflytande, genom ett upplevelsebaserat
lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och
modeller att direkt använda i din vardag.

Lämplig gruppstorlek är 8 - 12 deltagare.

Utbildningen leds av certifierade handledare.

bottom of page