top of page
IL.png

Indirekt Ledarskap

Vad är indirekt ledarskap?
Ledarskapets utmaningar skiljer sig självklart åt beroende på vilken nivå i organisationen du befinner dig på. På flera sätt skiljer sig det indirekta ledarskapet från det direkta ledarskapet. Inte bara handlar det om det rent fysiska avståndet till medarbetarna, utan också att kunna hantera visionsarbete, att arbeta med olika tidshorisonter, fatta snabba beslut och ha en långsiktighet rent strategiskt. Det handlar också om att kunna få en balans för att förmedla
uppgifter och direktiv uppifrån såväl som att tillmötesgå de krav och förväntningar som kommer nedifrån.


I konceptet Indirekt ledarskap ingår:

 • IL180, bedömningsformulär

 • En teoretisk modell 

 • Framgångsfaktorer för ett indirekt ledarskap 

 • Utmaningar och hur dessa hanteras 


Genomförande
2 + 2 dagar
Kursen i indirekt ledarskap kommer ge dig möjlighet att reflektera, analysera och diskutera kring ditt eget indirekta ledarskap, vilken förebild du själv utgör och HUR det påverkar både medarbetarna och den organisation du verkar i. Vi fokuserar på hur denna påverkan sker från högsta ledningsnivå till medarbetarna dels genom:

 

Handlingsinriktad påverkan
Den påverkan och interaktionen som sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur detta påverkar både medarbetarna och organisationen samt

 

Imageinriktad påverkan
Den påverkan som sker genom att uppfatta chefen som en förebild. Bilden eller fantasin medarbetarna har om ledningen påverkar nämligen både tolkningen såväl som förtroendet till all den information som delges.

 

Destruktivt ledarskap
Under kursen ges också möjlighet att reflektera och diskutera vad som främjar och eller hämmar/raserar förtroende och tillit i en organisation. Under fördjupningsdagarna kommer vi också att diskutera dom mörka sidorna i ledarskapet.

 • Vad är destruktivt ledarskap?

 • Hur blir jag/vi medvetna om det?

 • Vad får destruktivt ledarskap för effekter

 • Hur kan jag/vi agera när det sker?

 

Moralisk stress och ledarskap
Ledarskap utövas i ett socialt och kulturellt sammanhang med mer eller mindre tydliga normer och värderingar.

 • Vad gör vi när våra egna och den omgivande organisationens värderingar inte stämmer överens?

 • Vad händer när du som ledare behöver fatta ett beslut om att anmäla en kollega?

 • Hur kan moraliska dilemman påverka ledarens motivation negativt och vilka konsekvenser får det?

 • Vilka strategier finns för att möta moralisk stress?

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom privata näringslivet som statlig eller kommunal verksamhet. Det är önskvärt att du har egen erfarenhet som indirekt ledare, med andra ord att du har minst 2 organisatoriska nivåer under dig. Är du nyckelperson i stabsbefattning, sitter i en ledningsgrupp är HR-chef passar du bra för denna kurs. Kursen passar också mycket väl för befintliga ledningsgrupper eller styrelser.

 

Deltagarnytta
Kursen ger dig förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och ger dig verktyg för HUR du som indirekt ledare påverkar organisationen samt hur du når ut med visioner och mål som skapar motivation och engagemang hos medarbetarna. Utifrån denna förståelse och genom reflektioner, erfarenhetsutbyte och analys ges du möjlighet att ta fram din egen personliga utvecklingsplan för att utveckla ditt eget indirekta ledarskap.

 

Forskningen bakom IL
Mycket forskning har ägnats åt olika aspekter av direkt ledarskap, det ledarskap där man ”kan se varandra i ögonen”. Liten uppmärksamhet har ägnats åt hur ledarskap i indirekt form går till, det vill säga vad ledare faktiskt gör för att nå ut till medarbetare som finns två eller flera hierarkiska nivåer under sig själva. Sålunda fick Försvarshögskolan, efter att ha studerat det direkta ledarskapet, också i uppgift att se närmre på det indirekta ledarskapet (2003).

Försvarshögskolan har dessutom i samarbete med den norska motsvarigheten, studerat indirekt ledarskap under stressfyllda situationer. Under 2006/2007 transformerades ovanstående forskningsresultat till en kurs (IL-kursen) i syfte att göra chefer bättre på ledarskap i indirekt form.

bottom of page