top of page
UL.png

Utvecklande ledarskap
Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du.

Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Vad är utvecklande ledarskap?
En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

 

  • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.

  • En teoretisk modell.

  • En metod för personlig ledarutveckling.


Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.

Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Motiverade medarbetare
Det finns en avgörande skillnad mellan det utvecklande och det konventionella ledarskapet. Detta har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen.
Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.

Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, kan man när det fungerar bra, nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre.

Kurserna ska alltid ledas av två handledare som har avtal med Försvarshögskolan att leda UL-kurser

Målgrupp för Utvecklande ledarskap
Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha
arbetat som chef i minst 6 månader.
Efter utbildningen har du:
• Ökad självinsikt och förståelse för din påverkan av ditt ledarskap
• Vetskap om hur du som ledare påverkar dina medarbetare.
• Fått kunskap hur du får ett mer effektivt ledarskap
• Ökad självkännedom och självinsikt
• Skapat dig, din egen personliga utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

 

Kursupplägg Utvecklande ledarskap
3 + 1 dag.
Utvecklande ledarskap (UL) startar med tre dagar (internat) med kvällsarbete. Du kommer att få hemuppgifter vilket innebär att du prövar dina nya ledarfärdigheter i vardagen.
Efter ca. två månader genomförs en uppföljningsdag där vi fördjupar oss i det utvecklande ledarskapet​.
Du får individuell feedback som stärker ditt ledarskap.

Vill du ha mer information?
Utvecklande Ledarskap kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation.


Kontakta oss så hjälper vi dig!

bottom of page